<< February 2020 >>
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
     
1  A95: 1,351€/l
 DSL: 1,271€/l
 LPG: 0,723€/l 
2  A95: 1,351€/l
 DSL: 1,270€/l
 LPG: 0,723€/l 
3  A95: 1,350€/l
 DSL: 1,270€/l
 LPG: 0,723€/l 
4  A95: 1,348€/l
 DSL: 1,269€/l
 LPG: 0,723€/l 
5  A95: 1,348€/l
 DSL: 1,257€/l
 LPG: 0,723€/l 
6  A95: 1,347€/l
 DSL: 1,256€/l
 LPG: 0,723€/l 
7  A95: 1,347€/l
 DSL: 1,255€/l
 LPG: 0,723€/l 
8  A95: 1,347€/l
 DSL: 1,255€/l
 LPG: 0,723€/l 
9  A95: 1,347€/l
 DSL: 1,261€/l
 LPG: 0,723€/l 
10  A95: 1,346€/l
 DSL: 1,260€/l
 LPG: 0,723€/l 
11  A95: 1,346€/l
 DSL: 1,259€/l
 LPG: 0,723€/l 
12  A95: 1,345€/l
 DSL: 1,257€/l
 LPG: 0,723€/l 
13  A95: 1,345€/l
 DSL: 1,266€/l
 LPG: 0,723€/l 
14  A95: 1,344€/l
 DSL: 1,267€/l
 LPG: 0,723€/l 
15  A95: 1,344€/l
 DSL: 1,267€/l
 LPG: 0,723€/l 
16  A95: 1,344€/l
 DSL: 1,266€/l
 LPG: 0,723€/l 
17  A95: 1,344€/l
 DSL: 1,265€/l
 LPG: 0,723€/l 
18  A95: 1,344€/l
 DSL: 1,278€/l
 LPG: 0,722€/l 
19  A95: 1,344€/l
 DSL: 1,279€/l
 LPG: 0,722€/l 
20  A95: 1,344€/l
 DSL: 1,279€/l
 LPG: 0,722€/l 
21  A95: 1,344€/l
 DSL: 1,276€/l
 LPG: 0,722€/l 
22  A95: 1,343€/l
 DSL: 1,274€/l
 LPG: 0,722€/l 
23  A95: 1,344€/l
 DSL: 1,277€/l
 LPG: 0,722€/l 
24  A95: 1,344€/l
 DSL: 1,277€/l
 LPG: 0,722€/l 
25  A95: 1,344€/l
 DSL: 1,277€/l
 LPG: 0,722€/l 
26  A95: 1,343€/l
 DSL: 1,265€/l
 LPG: 0,722€/l 
27  A95: 1,343€/l
 DSL: 1,263€/l
 LPG: 0,722€/l 
28  A95: 1,343€/l
 DSL: 1,261€/l
 LPG: 0,722€/l 
29  A95: 1,343€/l
 DSL: 1,260€/l
 LPG: 0,722€/l